คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง ฟาเบียน บัวทอง บุญทอด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง เปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโชค ภิรมย์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต บุตรศรีสวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเดือนพร สานารินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางรมย์นลินญ ศรีหามาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการ