คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง ฟาเบียน บัวทอง บุญทอด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง เปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา ตั้งสุขเกษมสันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต บุตรศรีสวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเดือนพร สานารินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรมย์นลินญ ศรีหามาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร :