กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุชจรินทร์ จั่นบำรุง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ้อมใจ ทุ่งโพธิ์

นางสาวระพีพรรณ ช่องวารินทร์

นางรวงทิพย์ ตติยวรเศรษฐ์

นางสาวสมลักษณ์ มุลม่อม

นายพชร ชโยภาส

Mr.Mark Andrew Smith

Mr.Leigh Stimpson

T.Betty IEP

T.Kate IEP

T.Tunya IEP