กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ้อมใจ ทุ่งโพธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวระพีพรรณ ช่องวารินทร์

นางรวงทิพย์ ตติยวรเศรษฐ์

นางสาวสมลักษณ์ มุลม่อม

นางอุบลรัตน์ หารทวี

นางสาวกัญญาณัฐ คำนึง

นางสาวภัสธนมนท์ สุวรรณไชยรบ

นางสาวจิราพร สายหลักคำ

นางสาวดารารัตน์ พลศิริ

Mr.John Michael Feria

Miss.Ma Lourdes Samson

Mrs.Cherylita Canas Doquila

Mr.Jeffry Madarang Torres