กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุชจรินทร์ จั่นบำรุง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ้อมใจ ทุ่งโพธิ์

นางสาวระพีพรรณ ช่องวารินทร์

นางรวงทิพย์ ตติยวรเศรษฐ์

นายพชร ชโยภาส

T.Kate IEP

T.Tunya IEP

นายธนปกรณ์ จันทะสอน

นางสาวมัณฑนา ทิวไผ่งาม

Mrs.Marissel Salapan Alvarez

Mr.John Michael Feria

Miss.Ma Lourdes Samson