กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวรุ่งอรุณ อนุชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุขศิริ อินธิเสน