กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุขศิริ อินธิเสน

นายทรรศเทพ ศรีมี