กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวรุ่งอรุณ อนุชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุขศิริ อินธิเสน