กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรุ่งอรุณ อนุชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววินิจกร อินทร์อุดม

นางสุขศิริ อินธิเสน

นายโฆสิต สิงชู