กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกมลชนก จันทารักษ์

นายนวพล สมเพราะ

นายวรพจน์ ลำดวน