กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวประภัสรา สัตยานุกูล

นายวัชรากร ศิริเกต