กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปัตยา ปะธิเก

นายนวพล สมเพราะ