กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนีรชา สารสังข์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง

นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียง

นางนฤมล ศรีอุทธา