กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางนีรชา สารสังข์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางนฤมล ศรีอุทธา

นางสาววราพร การสอน