กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางนีรชา สารสังข์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวชุติมา อุบลพิทักษ์

นางสาวอริสรา แพงสร้อย