กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวหทัยชนก ถาวร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรนาถ จิตต์ตรง

นางขวัญเรือน กองแก้ว

นายฉัตรชัย ภูครองนาค

นางสาวภาพร จงสุมามาลย์

นางวรวรรณ วุฒิศรี