กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวหทัยชนก ถาวร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววินิจกร อินทร์อุดม

นางวรนาถ จิตต์ตรง

นายฉัตรชัย ภูครองนาค

นางสาวภัสธนมนท์ สุวรรณไชยรบ