กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวหทัยชนก ถาวร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายฉัตรชัย ภูครองนาค

นายวสันต์ บุรพันธ์

นางสาวภิร์มณกัญญ์ สีระ

นางสาวพรนภา ตาดี