กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวหทัยชนก ถาวร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววินิจกร อินทร์อุดม

นางวรนาถ จิตต์ตรง

นายฉัตรชัย ภูครองนาค

นางสาวภาพร จงสุมามาลย์