กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมศักดิ์ ตั้งสำโรง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแสงตะวัน จิตติมาต

นางสาวอุษณีย์ ดีโนนโพธิ์