กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมศักดิ์ ตั้งสำโรง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแสงตะวัน จิตติมาต

นางสาววรเทวี ปรีดาพันธุ์

นางสาวสุริสา คนขยัน

นางสาวธีราพร วงษ์คำซาว

นางสาวสมลักษณ์ มุลม่อม