กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมศักดิ์ ตั้งสำโรง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรุ่งทิวา รัดทำ

นางสาวแสงตะวัน จิตติมาต