กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมศักดิ์ ตั้งสำโรง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแสงตะวัน จิตติมาต

นางสาวชมัยพร ไชยคีนี

นางสาวอารียา ทะสา

นางสาวมณีพลอย พรมราช

นางสาวพรทิพา ชุมพรม

นางสาวชลธิชา ดาราก้านตรง