กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกรรณิการ์ ดีสองชั้น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรวรรณ วุฒิศรี

นายสุทธิพงศ์ สอดโสม

นางสาวปภัสสร จันทร์แฉล้ม

นายณัฐฐิวัฒน์ ฉลาดคิด

นางสาวทิติภา ชินทอง

นางสาวนิสราวรรณ จันทรพิชัย