กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนฤเบศร์ เจริญศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรวรรณ วุฒิศรี

นางสุวภัทร ดวงประวัติ

นางสาวกรรณิการ์ ดีสองชั้น