กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรมย์นลินญ ศรีหามาตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวภัทร ดวงประวัติ

นางสาวณยฎา พรพินิจวรคุณ

นางวรวรรณ วุฒิศรี

นางภาวินี สมิท

นางรุ่งทิพย์ อิ่มพูล

นายนฤเบศร์ เจริญศรี