กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณยฎา พรพินิจวรคุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวภัทร ดวงประวัติ

นางรมย์นลินญ ศรีหามาตย์

นางวรวรรณ วุฒิศรี

นางภาวินี สมิท

นายนฤเบศร์ เจริญศรี

นายกฤติน ขันละ