คณะผู้บริหาร

บาดหลวงฟาเบียนบัวทอง บุญทอด
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

บาดหลวงเปโตรอุดม ดีเลิศประดิษฐ์
ผู้ช่วยคุณพ่อผู้จัดการ

นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรมย์นลินญ ศรีหามาตย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวระพีพรรณ ช่องวารินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป,หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวนุชจรินทร์ จั่นบำรุง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางเนาวรัตน์ ธรรมทินโน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุวภัทร ดวงประวัติ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางณัฐรินีย์ วรจริยาสกุล
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน/เลขานุการผู้จัดการ

นางสาววรรณวิไล คล้ายกระโทก
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน