ตารางสอบกลางภาค 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2