ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวีระพงษ์ วัชราทิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2512
ชื่อ-นามสกุล : พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513-2516
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ดอมินิกมนีนา ศรีสรรพางค์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517-2519
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ฟรันซิสชูจิตต์ ผลสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2522
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ทัศนีย์ สินประยูร
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2524
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์พัชรี โกลาโซ
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2527
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์เพ็ญศรี เจียรนัยอังกูร
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2532
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์อนุกูล หริพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2538
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ลาวัณย์ ยันตโกศล
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2541
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2545
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง ไมเคิล ประสิทธิ์ ไกรโหล
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2547
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2552
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2555
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง ไมเคิล ประสิทธิ์ ไกรโหล
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2558
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2562
ชื่อ-นามสกุล : บาดหลวง ฟาเบียน บัวทอง บุญทอด
ตำแหน่ง : ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน