ภาพกิจกรรม
ลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การทดสอบมาตรฐานด้านภาษาจีน (HSK) และการส่งเสริมการเรียนการสอนและการอบรมครู
บาดหลวงฟาเบียน บัวทอง บุญทอด ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาดหลวงเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมภาษาจีน ระหว่าง สถานบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น เพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาจีน (HSK) และเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้การส่งเสริมสนับสนุน ด้านหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน ข้อมูล และบุคลากรทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมมือในด้านภาษาจีนด้วยการศึกษา ดูงานและศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน และการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย และศาสตราจารย์จาง เจียเจิ้ง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามเนื่องในโอกาสอันดีในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,23:31   อ่าน 17 ครั้ง