คณะผู้บริหาร

บาดหลวงฟาเบียนบัวทอง บุญทอด
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

บาดหลวงเปโตรอุดม ดีเลิศประดิษฐ์
ผู้ช่วยคุณพ่อผู้จัดการ

นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรมย์นลินญ ศรีหามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวระพีพรรณ ช่องวารินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางณัฐรินีย์ วรจริยาสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป,งานกิจการนักเรียน

นางเนาวรัตน์ ธรรมทินโน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาววรรณวิไล คล้ายกระโทก
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ