คณะผู้บริหาร

บาทหลวงเปโตรโกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรมย์นลินญ ศรีหามาตย์
เลขานุการผู้จัดการ

นางสาคร สีหาฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางวรวรรณ วุฒิศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนุชจรินทร์ จั่นบำรุง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางเนาวรัตน์ ธรรมทินโน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวรพจน์ ลำดวน
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางณัฐรินีย์ วรจริยาสกุล
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

นางสาววรรณวิไล คล้ายกระโทก
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางภาวินี สมิท
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวภาพร จงสุมามาลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ