หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โปรแกรมการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3
    1.  โปรแกรมห้องเรียน Intensive English เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
    2.  โปรแกรมห้องเรียน Mini English Program เรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบ Intensive English และเรียนวิชา
           คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6
    1.  โปรแกรมห้องเรียน Intensive English เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
    2.  โปรแกรมห้องเรียน Mini English Program เรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบ Intensive English และเรียนวิชา
           คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
     1.  โปรแกรมห้องเรียนธรรมดา
     2.  โปรแกรมห้องเรียน Intensive English เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ