หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โปรแกรมการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
      1. โปรแกรม MIEP (Mahathai Intensive English Program) คือ เรียนวิชา Math Science English กับครูต่างชาติ ส่วนวิชาอื่นๆ เรียนครบตามหลักสูตรปกติ

     2.โปรแกรม IN (Intensive program) คือ เรียนวิชา  English กับครูต่างชาติและครูไทย ส่วนวิชาอื่นๆ เรียนครบตามหลักสูตรปกติ

**ทุกโปรแกรมได้เรียน

         - ภาษาจีน 

         - โปรแกรม ELLIS (เน้นทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

         - ว่ายน้ำ 

         - จินตคณิต (.1-3)

         - ดนตรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
         1. โปรแกรม METS (Mahathai Enrichment Talented Science Program) หลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ เน้นวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้มข้น ส่วนวิชาอื่นๆ เรียนครบตามหลักสูตรปกติ ปูพื้นฐานศึกษาต่อ .ปลาย สายวิทย์-คณิต

       2. โปรแกรม MIEP (Mahathai Intensive English Program) คือ เรียนวิชา Math Science English กับครูต่างชาติ ส่วนวิชาอื่นๆ เรียนครบตามหลักสูตรปกติ ปูพื้นฐานศึกษาต่อ .ปลาย สายศิลป์ภาษา

**ทุกโปรแกรมได้เรียน

         - ภาษาจีน 
          - ภาษาญี่ปุ่น

         - โปรแกรม ELLIS (เน้นทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

         - ว่ายน้ำ 

         - ดนตรี