เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
(รับ) น้อมจิตศรัทธามหาไถ่เราภาคภูมิใจมหาไถ่ศึกษา
สร้างฝันสู่ดวงดาว “อั๊ด อาสตร้า”คงความก้าวหน้า ด้วยความรู้คู่คุณธรรม
1. สร้างตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เชิดชูมโนธรรมที่เที่ยงตรง
คุณค่าความดีงามนั้นยืนยงมิตรภาพจรรโลงด้วยเอื้ออาทร (รับ)
2. ด้วยจิตอาสาอันล้นเหลือเอื้อเฟื้อจิตวิถีแห่งการรับใช้
จิตตารมย์แห่งความรักความจริงใจคือจิตวิญญาณมหาไถ่อันมั่นคง
เป็นบุคคลที่รับผิดชอบใช้สติรอบคอบคิดก้าวไกล
ยุติธรรมความเที่ยงธรรมน้อมนำใจมหาไถ่ต้องก้าวไปคู่ความดี (รับ)
3. ยึดมั่นความซื่อสัตย์ขยันอดทนฝึกตน รู้รัก สามัคคี
มุ่งมั่นเข้มแข็งในหน้าที่มีความซื่อสัตย์ในคุณธรรม (รับ)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB