พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. พัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษา
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ก้าวหน้าเทคโนโลยี นวัตกรรม
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะพื้นฐานของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
6. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะพื้นฐานของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 (การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร,การคิดคำนวณ,คิดวิเคราะห์,นำเสนอผลงาน)