วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา         ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์       ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
                    มุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี นวัตกรรม
                    นำสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

อัตลักษณ์      มารยาทงามอย่างไทย ใส่ใจภาษา จิตอาสาโดดเด่น

เอกลักษณ์     โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยจิตตารมณ์แห่งรัก และรับใช้