สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ      ขาว-แดง

                  สีขาว  หมายถึง   ความรักที่บริสุทธิ์ต่อเพื่อนมนุษย์และความจริงใจ

                  สีแดง  หมายถึง   ความเสียสละ และเข้มแข็ง

อักษรย่อ  คือ  ม.ถ.  อักษรย่อภาษาอังกฤษ  คือ  H.R.K

    ตราเครื่องหมายโรงเรียนคือ โล่ล้อมรอบด้วยวงกลม ๒ วง ระหว่างวงกลมทั้งสองมีคำว่า “โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี” บนโล่มีตัวอักษรภาษาละติน “AD ASTRA” ดาว ๕ ดวงและกางเขนที่เปล่งประกายรัศมีตราเครื่องหมายโรงเรียนคือ 
                                                      

   โล่                   หมายถึง  การปกป้องคุ้มครองจากองค์พระมหาไถ่

   กางเขน           หมายถึง  หนทางสู่ความสำเร็จซึ่งต้องผ่านอุปสรรคและความยากลำบาก

   ดาว  ดวง      หมายถึง  คุณธรรม  ประการ ได้แก่

                    ซื่อสัตย์   หมายถึง  ปฏิบัติตนตรงกับความเป็นจริงทั้งในการพูดและการกระทำ

                    ขยัน        หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอครบถ้วน

                    อดทน     หมายถึง  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือความยากลำบาก

                    รู้รัก         หมายถึง   ให้ความเห็นใจ ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรและความช่วงเหลือแก่ผู้อื่น

                     สามัคคี   หมายถึง ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจและเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ


AD ASTRA เป็นภาษาละติน แปลว่า "สู่ดวงดาว"