ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  .. 2507  พระคุณเจ้าดูฮาร์ด  อดีตประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ได้เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนสหศึกษามีชื่อว่า  “โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ขอนแก่น”   อาคารคอนกรีต  3  ชั้น  เลขที่  182/1 หมู่ที่ 4  ถนนชาตะผดุง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000  ตามใบอนุญาตเลขที่  77/2507  โดยมอบหมายให้         บาทหลวงวีระพงษ์   วัชราทิตย์  เป็นเจ้าของและผู้จัดการ   มีซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซูเป็นผู้ดูแลและบริหาร  เปิดทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  วิชาสามัญ  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีนักเรียนจำนวน  274  คน

                

ปีการศึกษา  2516  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  .1 – .7  ได้แยกนักเรียนชายไปเรียนที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย  ส่วนนักเรียนหญิงยังคงเรียนต่อในสถานที่เดิม

                

ปีการศึกษา 2517 ได้ขออนุญาตเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อรองรับความต้องการในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

                

ปีการศึกษา 2520  กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ขอนแก่น   ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  10 ห้องเรียนชื่อว่าอาคารเยราร์ด

                

ปีการศึกษา  2532  ได้ขออนุญาตขยายห้องเรียนเป็น  24  ห้องเรียนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ อีก   1  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีต  3  ชั้น  จำนวน  10  ห้องเรียนชื่อว่าอาคารเยราร์ด

 

ปีการศึกษา  2542  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ขอนแก่น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1      ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีนักเรียนจำนวน  946  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  มีนักเรียนจำนวน  186  คน  รวมนักเรียนทั้งสิ้น  1,132  คน  ครู  50  คน  แบ่งเป็นครูสอนระดับประถมศึกษา  38  คน  เป็นหญิง 36  คน  ครูชาย 2  คน  ครูสอนระดับมัธยมศึกษา  12  คน  แบ่งเป็นหญิง  10  คุน  เป็นชาย  2  คน          นักการ  12  คน  ยามรักษาการณ์  1  คน  โดยมีซิสเตอร์ภาวิณี  พิชัยศรีสวัสดิ์  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  และนางสาวพรสวรรค์   จงสุมามาลย์  เป็นครูใหญ่

 

ปีการศึกษา  2555    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน     896  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน  166   คน  รวมทั้งสิ้น   1,062   คน   ครู  63   คน  เป็นชาย  12   คน  เป็นหญิง  51   คน     ครูชาวต่างประเทศ  5   คน    พนักงาน  15   คน   ยามรักษาความปลอดภัย  2  คน

 

ปีการศึกษา  2556    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน     884  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน  141   คน  รวมทั้งสิ้น   1,025   คน   ครู  55   คน  เป็นชาย  7   คน  เป็นหญิง  48   คน     ครูชาวต่างประเทศ  5   คน    พนักงาน  16   คน   ยามรักษาความปลอดภัย  2  คน

 

ปีการศึกษา  2557    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน     883  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน  128   คน  รวมทั้งสิ้น   1,011   คน   ครู  53   คน  เป็นชาย  7   คน  เป็นหญิง  46   คน     ครูชาวต่างประเทศ  5   คน    พนักงาน  16   คน   ยามรักษาความปลอดภัย  2  

 

ปีการศึกษา 2561  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 21 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 896 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 104 คน รวมทั้งสิ้น 973 คน ครู 42 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 35 คน ครูชาวต่างประเทศ 3 คน พนักงาน 13 คน โดยมีบาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ และนางสาวกันตินันท์ แสนทำนา เป็นผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา 2565-ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 24 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 5 ห้องเรียน ครู 46 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 39 คน ครูชาวต่างประเทศ 4 คน พนักงาน 11 คน โดยมีบาดหลวงบัวทองบุญทอด เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ บาดหลวงอุดม ดีเลิศประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และนางสาวกันตินันท์ แสนทำนา เป็นผู้อำนวยการ