ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2507  พระคุณเจ้าดูฮาร์ด  อดีตประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ด้เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนสหศึกษามีชื่อว่า  “โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ขอนแก่น” ณ  อาคารคอนกรีต  3  ชั้น  เลขที่  182/1 หมู่ที่ 4       ถนนชาตะผดุง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000  ตามใบอนุญาตเลขที่  77/2507  โดยมอบหมายให้         บาทหลวงวีระพงษ์   วัชราทิตย์  เป็นเจ้าของและผู้จัดการ   มีซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซูเป็นผู้ดูแลและบริหาร          เปิดทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  วิชาสามัญ  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีนักเรียนจำนวน  274  คน
                
    ในปีการศึกษา  2516  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  ป.1 – ป.7  ได้แยกนักเรียนชายไปเรียนที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย  ส่วนนักเรียนหญิงยังคงเรียนต่อในสถานที่เดิม
                
    ในปีการศึกษา 2517 ได้ขออนุญาตเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 พื่อรองรับความต้องการในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
                
     ในปีการศึกษา 2520  กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ขอนแก่น   ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  10 ห้องเรียนชื่อว่าอาคารเยราร์ด
                
      ในปีการศึกษา  2532  ได้ขออนุญาตขยายห้องเรียนเป็น  24  ห้องเรียนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ อีก   1  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีต  3  ชั้น  จำนวน  10  ห้องเรียนชื่อว่าอาคารเยราร์ด

      ในปีการศึกษา  2542  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ขอนแก่น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1      ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีนักเรียนจำนวน  946  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  มีนักเรียนจำนวน  186  คน  รวมนักเรียนทั้งสิ้น  1,132  คน  ครู  50  คน  แบ่งเป็นครูสอนระดับประถมศึกษา  38  คน  เป็นหญิง 36  คน  ครูชาย 2  คน  ครูสอนระดับมัธยมศึกษา  12  คน  แบ่งเป็นหญิง  10  คุน  เป็นชาย  2  คน          นักการ  12  คน  ยามรักษาการณ์  1  คน  โดยมีซิสเตอร์ภาวิณี  พิชัยศรีสวัสดิ์  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  และนางสาวพรสวรรค์   จงสุมามาลย์  เป็นครูใหญ่
                
     ในปีการศึกษา  2543  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ขอนแก่น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีจำนวนนักเรียน  966  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 จำนวนนักเรียน  157  คน  นักเรียนทั้งสิ้น 1,123 คนครู  39 คน แบ่งเป็นครูสอนระดับประถมศึกษา 33 คน เป็นหญิง 29  คน  เป็นชาย  4  คน  
ครูสอนระดับมัธยมศึกษา  6  คน  เป็นหญิง   6  คน  นักการ  13  คน ยามรักษาการณ์  1  คน โดยมีซิสเตอร์ภาวิณี   พิชัยศรีสวัสดิ์  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต -  ผู้จัดการ และนางสาวพรสวรรค์   จงสุมามาลย์  เป็นครูใหญ่

ในปีการศึกษา  2544  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ขอนแก่น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 มีจำนวนนักเรียน 957 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนนักเรียน 30 คน เป็นชาย  6  คน  ครูสอนระดับมัธยมศึกษา  7  คน  เป็นหญิง 5 คน เป็นชาย 2 คน นักการ 12 คน   ยามรักษาการณ์ 1 คน โดยมีซิสเตอร์ภาวิณี  พิชัยศรีสวัสดิ์  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ   นางสาวคมขำ บุญกอบ เป็นครูใหญ่ และนายสมปอง  ชาสิงห์แก้ว  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ    

ในปีการศึกษา  2545  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ขอนแก่น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวนนักเรียน 1,003 คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนนักเรียน 155 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น  1,157 คน ครู 48 คน แบ่งเป็นครูสอนระดับประถมศึกษา 35 คน เป็นหญิง 32 คน เป็นชาย 3 คน ครูสอนระดับมัธยมศึกษา 10 คน เป็นหญิง 9 คน เป็นชาย  1 คน และมีครูชาวต่างประเทศ  จำนวน  3 คน นักการภารโรง 12 คน ยามรักษาการณ์ 1 คน โดยมีบาทหลวงบัวทอง  บุญทอด เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต   ซิสเตอร์ภาวิณี  พิชัยศรีสวัสดิ์  เป็นผู้จัดการ นางสาวคมขำ  บุญกอบ เป็นครูใหญ่ 

ปีการศึกษา  2546  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ขอนแก่น  มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร  โดยพระสงฆ์จากสังฆมณฑลอุดรธานี  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีจำนวนนักเรียน 1,011 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีจำนวนนักเรียน 159 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 1,170 คน           ครูแบ่งเป็นครูสอนระดับประถมศึกษา  38 คน ป็นหญิง 34 คน เป็นชาย 4  คน ครูสอนระดับมัธยมศึกษา  10 คน เป็นหญิง 8 คน เป็นชาย 2  คน  และมีครูชาวต่างประเทศ  จำนวน 1  คน  นักการ- ภารโรง 12  คน  ยามรักษาการณ์  1 คน  โดยมีบาทหลวงประสิทธิ์  ไกรโหล  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงสมพงษ์   เตียวตระกูล  เป็นผู้จัดการและนางสาวคมขำ  บุญกอบ  เป็นครูใหญ่ 

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวนนักเรียน  218  คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น  1,367  คน  ครู  59  คน  แบ่งเป็นครูสอนระดับประถมศึกษา  49  คน  เป็นหญิง  44  คน  เป็นชาย  5  คน ครูผู้สอนมัธยมศึกษา  11  คน          ครูชาวต่างชาติ  3  คน นักการภารโรง  15  คน  ยามรักษาการณ์  1  คน โดยมีบาทหลวงประสิทธิ์   ไกรโหล  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงสมพงษ์   เตียวตระกูล 
 เป็นผู้จัดการ  และนางสาวจีระนันท์   อุดมเดช  เป็นครูใหญ่
                
ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน  1,269  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  จำนวนนักเรียน  263  คน  รวมทั้งสิ้น  1,532  คน  ครู  74  คน  เป็นชาย  11  คน  เป็นหญิง  63  คน ครูสอนระดับประถมศึกษา  60  คน  ครูสอนระดับมัธยมศึกษา 12  คน  ครูชาวต่างชาติ  5  คน  พนักงาน 18 คน  ยามรักษาการณ์  2  คน  โดยมีบาทหลวงจรัล   ทองปิยภูมิ  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ และนางสาวจีระนันท์  อุดมเดช  เป็นครูใหญ่

ในปีการศึกษา  2549  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ขอนแก่น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน 1,350 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  จำนวนนักเรียน  262  คน  รวมนักเรียนทั้งสิ้น  1,615  คน  ครู  79  คน เป็นชาย  11  คน เป็นหญิง  68  คน  ครูสอนระดับประถมศึกษา  67  คน  ครูผู้สอนมัธยมศึกษา  12  คน  ครูชาวต่างชาติ  6  คน  พนักงาน  18  คน  ยามรักษาการณ์  2  คน  โดยมีบาทหลวงจรัล  ทองปิยะภูมิ    เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  
และนางสาวจีระนันท์   อุดมเดช  เป็นครูใหญ่
                
ในปีการศึกษา  2550     เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน  1,343  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน 192 คน  รวมทั้งสิ้น  1,529  คน  ครู 79   คน  เป็นชาย  13   คน  เป็นหญิง 66  คน  ครูสอนระดับประถมศึกษา 68  คน  ครูสอนระดับมัธยมศึกษา  11  คน   ครูชาวต่างประเทศ  6   คน   นักการภารโรง  18   คน   ยามรักษาความปลอดภัย  2  คน
                
ในปีการศึกษา  2551    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน   1,206  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน 150 คน  รวมทั้งสิ้น  1,358  คน  ครู 70   คน  เป็นชาย  4 คน  เป็นหญิง 66  คน  ครูสอนระดับประถมศึกษา 64  คน ครูสอนระดับมัธยมศึกษา  6  คน   ครูชาวต่างประเทศ  7  คน   นักการภารโรง 20    คน   ยามรักษาความปลอดภัย  2  คน

 

ในปีการศึกษา  2552     เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน   1,083     คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน 146 คน  รวมทั้งสิ้น 1,229  คน  ครู  72  คน  เป็นชาย  8  คน  เป็นหญิง  64   คน  ครูสอนระดับประถมศึกษา  64 คน  ครูสอนระดับมัธยมศึกษา 8   คน   ครูชาวต่างประเทศ  9  คน   นักการภารโรง  20  คน  ยามรักษาความปลอดภัย  2  คน 
                
ในปีการศึกษา  2553    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน  951  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน 142  คน  รวมทั้งสิ้น   1,093   คน  ครู  67   คน  เป็นชาย  7   คน  เป็นหญิง  60   คน  ครูสอนระดับประถมศึกษา  60  คน ครูสอนระดับมัธยมศึกษา  7คน   ครูชาวต่างประเทศ  10   คน   นักการภารโรง  20   คน   ยามรักษาความปลอดภัย  2  คน

 

ในปีการศึกษา  2554    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 
ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน     881  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน  139   คน 
รวมทั้งสิ้น   1,020   คน   ครู  63   คน  เป็นชาย  12   คน  เป็นหญิง  51   คน     ครูชาวต่างประเทศ  6   คน    
พนักงาน  15   คน   ยามรักษาความปลอดภัย  2  คนในปีการศึกษา  2555    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  
ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน     896  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน  166   คน  
รวมทั้งสิ้น   1,062   คน   ครู  63   คน  เป็นชาย  12   คน  เป็นหญิง  51   คน     ครูชาวต่างประเทศ  5   คน    
พนักงาน  15   คน   ยามรักษาความปลอดภัย  2  คนในปีการศึกษา  2556    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  
ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน     884  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน  141   คน  
รวมทั้งสิ้น   1,025   คน   ครู  55   คน  เป็นชาย  7   คน  เป็นหญิง  48   คน     ครูชาวต่างประเทศ  5   คน    
พนักงาน  16   คน   ยามรักษาความปลอดภัย  2  คนในปีการศึกษา  2557    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  
ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน     883  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน  128   คน  
รวมทั้งสิ้น   1,011   คน   ครู  53   คน  เป็นชาย  7   คน  เป็นหญิง  46   คน     ครูชาวต่างประเทศ  5   คน    
พนักงาน  16   คน   ยามรักษาความปลอดภัย  2  คนในปีการศึกษา  2558    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  
ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน     881  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน  103   คน  
รวมทั้งสิ้น   984   คน   ครู  40   คน  เป็นชาย  4   คน  เป็นหญิง  36   คน     ครูชาวต่างประเทศ  3   คน    
พนักงาน  13   คน   ในปีการศึกษา  2559   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  
ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน     865  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน  97   คน  
รวมทั้งสิ้น   962   คน   ครู  43   คน  เป็นชาย  6   คน  เป็นหญิง  37   คน     ครูชาวต่างประเทศ  3   คน    
พนักงาน  13   คนในปีการศึกษา  2560    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  
ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน     862  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน  86   คน  
รวมทั้งสิ้น   948   คน   ครู  40   คน  เป็นชาย  5   คน  เป็นหญิง  35   คน     ครูชาวต่างประเทศ  5   คน    
พนักงาน  12   คนในปีการศึกษา  2561    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  
ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียน     896  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  มีจำนวนนักเรียน  104   คน  
รวมทั้งสิ้น   1,000   คน   ครู  42   คน  เป็นชาย  7   คน  เป็นหญิง  35   คน     ครูชาวต่างประเทศ  3   คน    
พนักงาน  13   คน